Unkarin Kansainvälinen Lipputoimisto Formula 1 Grand Prix
Deutsch Deutsch | English English | Suomi Suomi | Polski Polski | Magyar Magyar

 Matkaehdot

Save / Print / Compare with ARB 1992

A Hungarotickets GmbH 26.08.2008:st voimassa olevat matkustusehdot

Terveydenhuollon, urheilun- ja kuluttajasuojan ministerin kulutuspolitiikan neuvonta-ammattikunta – vuoden 1994 kauppaoikeuden 73 §:n ensimmäisen kohdan mukaisesti – sekä ministerin vuoden 1994, ekonomisissa asioissa matkatoimiston teollisuuden harjoittamissäädöksen 8 §:n (jo 6 §, kilpailulain (BGBl) II Nro. 401/98N kanssa vastaavasti) mukaisesti.

Matkatoimisto voi olla matkanvälittäjä (jakso A) ja/tai matkan järjestäjä (jakso B). Matkatoimisto esiintyy myös moottoritilaisuuksien lipunvälitysliikkeenä (jakso C).

Kaikki hinnat ja tilitys tapahtuu euroissa.

Välittäjä on toisten (järjestäjien, kuljetusyritysten, hotellien, jne) palveluihin liittyvän kysynnän synnyttämisestä kiinnostunut.

Järjestäjä on sellainen yritys, joka tarjoaa yhtä tai useampaa matkailualan palvelua pakettihinnalla (pakettimatka/matkan järjestäminen) tai joitakin matkailualan palveluja, kuten esimerkiksi suosittelee omaa palvelua ja antaa käyttöön yleensä omaa esitettä jne.

Sellainen yritys, joka toimii matkanjärjestäjänä, voi samalla toimia myös välittäjänä, mikäli ei välitä omia palvelujaan (esim. valinnaisia retkiä matkan tapahtumapaikalla), ja myös viittaa välittäjätoimintaansa.

Seuraavat ehdot sisältävät ne sopimuksen tekstit, joiden avulla yleensä matkatoimistot tekevät sopimuksia välittäjänä (jakso A) tai järjestäjänä (jakso B) asiakkaidensa/matkustajiensa kanssa (huom.: kuluttajasuojalain mukaisesti). Jakso C säätää tilannetta, jolloin matkatoimisto esiintyy ainoastaan sisäänpääsylippujen (lippujen) myyjänä eikä järjestä tai välitä pakettimatkoja.

A

 • lähetettyjen välittäjien,
 • lähetettyjen kuljetusyritysten (esim. rautatie, linja-auto, lentokone ja laiva), sekä
 • muiden lähetettyjen palvelunantajien

erikoisehdot ovat merkitseviä.

A. MATKAILUTOIMISTO VÄLITTÄJÄNÄ

Seuraavat ehdot ovat sen sopimuksen pohja, jonka asiakas tekee välittäjän kanssa.

1. Varaus/Sopimuksenteko

Voit varata www.hungaroinfo.com/formel1 sivun kautta (“www-sivut“), kirjallisesti, suullisesti tai puhelimitse.

Matkatoimistojen kannattaa käyttää sellaisia varauspainotuotteita asiakkaiden tilausten tapauksissa, jotka sisältävät kaikki asiakkaan tilauksen kanssa yhteydessä olevat tärkeät tiedot sekä viitemateriaalit kirjoitetusta tilauskohteen matkasta (luettelo, esite, jne).

Välittäjän on viitattava oman palvelun ja järjestäjän välittämän palvelun huomioon ottaen matkatoimiston teollisuudenhaaran harjoittamissäädöksen 6 §:n mukaisesti YLEISIIN MATKUSTUSEHTOIHIN ja näistä poikkeaviin matkustusehtoihin, jotka kyseessä olevassa tapauksessa täytyy luovuttaa vielä ennen sopimuksen tekemistä.

Mikäli välityksen kohteina on ulkomaalaisten yritysten palveluja (toimistoja, matkanjärjestäjä), saattaa myös ulkomaalaiset lait olla käypiä.

Se henkilö, joka tekee varauksen itselleen tai kolmannelle osapuolelle, asettuu toimeksiantajaksi ja muiden lausunnon puutteessa ottaa toimeksiannosta syntyvät velvollisuudet matkatoimistoa kohtaan (maksut, peruutus, jne.).

Varauksen aikana matkatoimistolla on oikeus vaatia asianhoitopalkkiota ja ennakkomaksua. Jäljellejäävän maksun maksaminen tapahtuu laskussa tai sopivassa tositteessa kirjoitetun määräajan sisällä.

Niillä matkailuyrityksillä, jotka ottavat varauksia vastaan, on velvollisuus antaa matkustajille sopimuksen tekemisen aikana tai heti sen jälkeen tosite (matkailutodiste).

2. Tiedot ja muut palvelut
2.1. Tietoja passeihin, viisumeihin, deviisiin ja tulliin, sekä terveydenhoitoon liittyvistä määräyksistä

Matkustaessa ulkomaille on yleensä tarve yhdelle voimassa olevalle passille.

Matkatoimiston on tiedotettava asiakasta tämän ylittävästä ulkomaalan passi-, viisumi- ja terveydenhoitomääräksistä, sekä pyytäessä deviisi- ja tullimääräyksistä, mikäli näihin päästään Itävallassa käsiksi. Muussa tapauksessa asiakas on itse vastuussa määräysten noudattamisesta. Matkatoimisto hankkii mahdollisuuden mukaan tarpeellisen viisumin palkkiota vastaan.

Matkatoimisto tiedotta tarpeen vaatisessa ulkomaalaisia, kodittomia ja kaksoiskansalaisuuden omaavia ihmisiä heitä koskettavista määräyksistä.

2.2. Tietoja matkustuspalvelusta

Matkatoimisto on velvollinen parhaansa mukaan tiedottamaan matkan järjestäjän tai palvelun antajan välitettävästä palvelusta, huomioiden kaikkien aikojen sopimuksen ominaisuudet sekä päämäärämaassa tai päämääräpaikassa olevia vallitsevia olosuhteita.

3. Laillinen tilanne ja edesvastuu

Matkatoimiston vastuu ulottuu seuraaviin asioihin:

 • kaikkien aikojen järjestäjän tai palvelun antajan valitseminen sekä hankittujen kokemusten huolellinen arvostelu;
 • palvelujen moitteeton hankinta, mukaanlukien asiakkaan sopivat tiedot ja matkustusasiakirjojen luovutus;
 • tiedotusten, aikomusten lausunnon ja palkkion välitys asiakkaan ja välitetyn yrityksen välillä ja vice versa (kuten esim. palvelu tai hinnanmuutos, peruutuslausunto, valitukset).

Matkatoimisto ei vastaa sen välittämästä tai hankkimasta palvelun suorituksesta.

Matkustusyrityksen on ilmoitettava matkustustodisteessa asiakkaalleen yritysnimi (tuotteen nimi), matkajärjestäjän ja kyseessä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiön osoite, mikäli näitä tietoja ei löydetä esitteessä, luettelossa tai muussa yksityiskohtaisessa mainosmateriaalissa. Jos matkustusyritys jättää tämän tekemättä, se vastaa järjestäjänä ja/tai palvelun antajanä asiakaalle.

4. Puutteelliset toteutukset

Mikäli matkatoimisto ei toteuta sopimussuhteesta peräisin olevia velvollisuuksiaan, on matkatoimiston hyvitettävä asiakkaan vahingot, ellei pysty todistamaan, ettei kyseessä ollut tarkoituksellisuutta, tai törkeää huolimattomuutta.

Vähäpätöisestä rikkomuksesta johtuva sopimuksen rikkomisen tapauksessa matkatoimisto on velvollinen korvaamaan tästä johtuvat vahingot välitetyn kaupan välityspalkkion mukaisessa summassa.

B. MATKATOIMISTO JÄRJESTÄJÄNÄ

Seuraavat ehdot ovat sen sopimuksen – edelleen matkustussopimus - pohja, jonka varaava henkilö tekee järjestäjän kanssa suoraan tai välittäjää käyttäen. Välittömän sopimuksen tekemisen tapauksessa välittäjän velvollisuudet lankeavat järjenmukaisesti järjestäjälle.

Järjestäjä hyväksyy olennaisesti nämä YLEISET MATKUSTUSEHDOT, eroavuuksista on ilmoitettava yksityiskohtaisesti mainosmateriaalissa julkisten toimintasääntöjen 6§:n mukaisesti.

1. Varaus/Sopimuksenteko

Matkasopimus syntyy varaajan ja järjestäjän välillä, jos osapuolet ovat samaa mieltä sopimuksen pääkohdista (hinta, palvelu ja ajankohta). Näin ollen asiakkaalle koituu oikeuksia ja velvollisuuksia.

2. Matkustavan henkilön muuttaminen

Matkustavan henkilön muuttaminen on mahdollista ainoastaan silloin, jos uusi osanottaja täyttää kaikki osanoton ehdot. Tällä on kaksi keinoa:

2.1. Matkapalvelun tarpeen luovutus

Varaavan henkilön sopimuksessa kirjoitetut velvollisuudet pysyvät yllä, jos hän luovuttaa kaikki tai muutaman tarpeensa tästä sopimuksesta kolmannelle osapuolella. Tässä tapauksessa varaava henkilö maksaa tästä johtuvat lisäkustannukset.

2.2. Matkan luovutus

Jos asiakas estyy matkan aloittamisessa, hän voi luovuttaa sopimussuhteen toiselle henkilölle. Luovutuksesta on ilmoitettava järjestäjälle suoraan tai välittäjän kautta määrätyn määräajan sisällä, ennen matkan aloittamista. Matkanjärjestäjä voi määrittää tähän liittyvän määräajan. Luovuttaja ja oikeutettu on yhdessä vastuussa maksamattomista laskuista ja kyseessä olevassa tapauksessa luovutuksesta koituvista lisäkustannuksista.

3. Sopimuksen sisältö, tiedot ja muut palvelut

Myös välittäjää koskevien tietositoumusten lisäksi (tietoja passista, viisumista, deviisistä, tulli- ja terveydenhuoltomatkustamisen säännöistä) on järjestäjän tiedotettava asianmukaisesti sen tarjoamista palveluista. Palvelujen kuvaukset www.hungaroinfo.com/formel1 webpalstalla muodostavat matkustussopimuksen kohteen, paitsi, jos varauksen aikana syntyy muunlainen sopimus. On suositeltavaa laittaa tämälaiset sopimukset paperille.

4. Erikoisen uskaliaat matkat

Erikoisen uskaliaat matkat (esim. löytömatkan tyyppiset matkat) järjestäjä ei ota vastuuta niistä tapahtumista, jotka koituvat uhkasta, mikäli tämä ei ole hänen vastuualueensa ulkopuolella.

Matkanjärjestäjän velvollisuus on matkan huolellinen esivalmistaminen ja joidenkin matkapalvelujen toteuttamisella valtuutettujen henkilöiden ja yritysten huolellinen valitseminen.

5. Lain asema puutteellisen toteuttamisen tapauksessa
5.1. Takuu

Asiakkaalla ei- tai puutteellisen toteuttamisen tapauksessa on oikeus vaatia takuu.

Asiakas on samaa mieltä siitä, että järjestäjä tarjoaa moitteetonta palvelua  tai korjaa puutteellisen palvelun tietyn määräajan sisällä muutoksen tai hinnanlaskun kysynnän ilmetessä.

Palvelun tarjoaja joko lopettaa puutteen tai tarjoaa alkuperäisen kanssa saman- tai korkeamman arvoisen palvelun asiakkaan kanssa yksimielisesti.

5.2. Vahingonkorvaus

Mikäli järjestäjän tai toverinsa toimesta tapahtuu laiminlyönti sopimuksessa kirjoitettujen velvollisuuksien suhteen, järjestäjällä on asiakkaan vahingonkorvauksen velvollisuus.

Matkanjärjestäjä on vastuussa työntekijöidensä ohella muista henkilöistä – paitsi henkilövahingon sattuessa – ainoastaan silloin, jos hän ei pysty todistamaan, ettei kyseessä ollut tarkoituksellisuutta, eikä törkeää huolimattomuutta.

Tarkoituksellisuuden ja törkeän huolimattomuuden tapauksen yli matkanjärjestäjä ei vastaa esineistä, joita ei yleensä ole tapana viedä matkalle, paitsi, jos hän on ne vastaanottanut asianhaaran tuntemuksessaan.

Siksi ei ole suositeltua, että asiakas pitäisi erityisen arvokkaita esineitä itsellään. Kannattaa antaa esineet säännönmukaisesti tallennukseen.

5.3. Tiedotus puutteista

On asiakkaan velvollisuus, että hän tiedottaa matkanjärjestäjän edustajaa välittömästi kaikista sopimuksen toteuttamisen aikana tapahtuvista puutteista, joita hän on kokenut matkansa aikana. Tämän ehtona on, että asiakasta on tiedotettava tämänlaisesta edustajasta ja hänen täytyy kyetä ilman erityistä vaivannäköä ottaa edustajaan yhteyttä. Tämän tiedotteen laiminlyönti ei kosketa asiakkaan 5.1. kohdassa kirjoitettuja vaatimuksia, mutta saattaa vähentää sen vahingonkorvauksen tarvetta. Järjestäjän on kuitenkin joka tapauksessa tiedotettava asiakasta suoraan tai välittäjän kautta tiedotusvelvollisuudestaan. Asiakkaalle on ilmoitettava hyvissä ajoin myös siitä, ettei tiedotuksen laiminlyönti kosketa takuutarpeitaan, mutta saattaa vähentää sen vähingonkorvauksen tarvetta.

Kyseessä olevassa tapauksessa on suositeltavaa tiedottaa paikallisen edustajan puutteessa joko kaikkien aikojen palvelun antajaa (esim. hotelli, lentoyhtiö), tai suoraan matkanjärjestäjää puutteesta ja pyytää niiden korjaamista.

5.4. Vastuun erikoislainmukainen säätö

Lentomatkojen järjestäjä on monen muun muuassa Varsovan sopimuksen, Montrealin sopimuksen ja nämä täydentävien sopimusten säätämät, rautatie- ja linja-automatkojen tapauksissa ovat rautatien- ja moottoriajoneuvon vastuu merkitsevä.

6. Ilmenevien tarpeiden voimaanpano

Ilmenevien vaatimusten voimaanpanoa on helpotettava, asiakkaan on suositeltavaa palvelujen ei- tai puutteellisen toteutuksen vuoksi hankkia kirjallinen tosite, sekä kerätä laskuja, todisteita, todistajia.

Takuuvaatimus voidaan panna voimaan kahden vuoden sisällä.

Vahingonkorvauksen vaatimus vanhenee kolmen vuoden jälkeen.

On suositeltavaa matkustajan vuoksi panna vaatimukset voimaan heti matkalta palatessa suoraan järjestäjän tai välittävän matkatoimiston kautta, sillä ajan kuluessa saattaa ilmetä todistamisvaikeuksia.

7. Sopimuksen peruminen
7.1. Asiakkaan perääntyminen ennen matkan aloittamista
a) Perääntyminen ilman peruutuspalkkiota (sopimussakko)

Laissa määrättyjen perääntymistilanteiden lisäksi asiakkaalla on seuraavissa tapauksissa oikeus perääntyä palvelun käyttöönotosta ennen sen aloittamista ilman, että palvelun tarjoajalla olisi tähän liittyviä vaatimuksia:

 • Jos sopimuksen pääasialliset kohdat – tähän liittyy myös matkan hinta – muuttuvat oleellisesti.
 • Matkatilaisuuden luonteen tai päämäärän epäonnistuminen, ja/tai määritetyn matkamaksun 8.1 kappaleen mukaisen, yli 10%:lla nostaminen tarkoittaa kaikissa tapauksissa sopimuksenmuutosta.

Järjestäjä on velvollinen suoraan tai välittäjän matkatoimiston kautta välittömästi tiedottamaan asiakasta sopimuksen muutoksesta ja tarjoamaan muutoksen hyväksymisen tai sopimuksesta perääntymisen, sekä myös tiedottamaan asiakasta siitä, että hänen on tehtävä välittömästi valinta.

Mikäli järjestäjä on syyllinen asiakkaan perääntymisestä saatettavan tapauksen seurauksesta, näin järjestäjä on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta asiakkaalle.

b) Korvauspalvelun vaatiminen

Mikäli asiakas ei nauti a) pisteessä mainitusta perääntymismahdollisuudesta ja matkajärjestäjä on asiakkaan virheestä riippumatta perunut matkan, voi hän vaatia sopimuksen suorittamisen sijasta toisen, samanarvoisen matkan, mikäli matkanjärjestäjä pystyy hänelle sen suorittamaan.  

Valintaoikeuden lisäksi asiakkaalla on oikeus törkeän huolimattomuuden tai  tahallisen ei-toteuttamisen tapauksessa myöskin vahingonkorvauksen tarpeeseen, mikäli ei ilmene kohdassa 7.2 selitettyjä tapauksia.

c) Perääntyminen peruutuspalkkiota vasten (sopimussakko)

Sopimussakko on prosenttisuhteessa matkan hinnan kanssa, ja sen määrittää perääntymisen ajankohta sekä matkan laji. Matkan hinta tarkoittaa sopimuksessa määritettyä kokonaishintaa.

Asiakkaalla on oikeus kaikissa a) pisteen ulkopuolella olevissa tapauksissa perääntyä sopimuksen suorittamisesta sopimussakon maksamista vasten. Mikäli sopimussakko on kohtuuton, sen kohtalaisuudesta voi oikeus päättää.

Matkan lajin mukaan vastaavasti voidaan sopimussakko määrätä henkilöittäin seuraavalla tavalla:

1. Erilliset koneet (charter), ryhmä-IT (pakettimatkoja ryhmille aikataulun mukaisilla vuoroilla), linja-automatkat (useapäiväiset matkat)

 • 30 päivää tai enemmän ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 10%
 • 29-20 päivää ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 25%
 • 19-10 päivää ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 50%
 • 9-4 päivää ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 65%
 • 3 päivää (72 tuntia) ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 85%

Asiakkaan on näiden lisäksi joka kerta tasoitettava tilaamiensa lippujen hinta.

2. Yksilöllinen-IT (yksilölliset pakettimatkat aikataulun mukaisilla vuoroilla),rautatiematkat (paitsi erilliset junat)

 • 30 päivää tai enemmän ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 10%
 • 29-20 päivää ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 15%
 • 19-10 päivää ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 20%
 • 9-4 päivää ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 30%
 • 3 päivää (72 tuntia) ennen matkan aloittamista on matkan hinnan 45%

Asiakkaan on näiden lisäksi joka kerta tasoitettava tilaamiensa lippujen hinta.

Erikoistaksoitetut hotellimajoitukset, laivamatkat, linja-autolla yksipäiväiset matkat, erillisjunien ja aikataulun mukaisten lentovuorojen tapauksissa ovat erikoisehdot voimassa. Näihin ehtoihin on viitattava yksityiskohtaisessa ohjelmassa.

Perääntymislausunto

Kun peräännytään sopimuksesta, on otettava huomioon seuraavat kohdat:

Asiakas (toimeksiantaja) voi koska tahansa ilmoittaa matkatoimistolle, jossa hän on matkan varannut, että hän haluaa perääntyä sopimuksesta. Perumisen tapauksessa on suositeltavaa tehdä tämä

 • joko kirjatun kirjeen kautta
 • tai henkilökohtaisesti, samanaikaisesti kirjallisella lausunnolla.
d) No-show

No-show:sta puhutaan silloin, kun asiakas ei ilmesty matkan aikana, koska häntä ei huvita ottaa osaa siinä tai hän on myöhästynyt lähdöstä omasta huolimattomuudestaan tai sattumanvaraisen tapauhtuman vuoksi. Jos ilmenee, ettei asiakas halua käyttää matkan jäljellejäävää aikaakaan, c1.) kohdan mukaisten matkojen (erilliset koneet, jne) on maksettava matkan hinnan 85%, c2) kohdan mukaisten matkojen tapauksessa (yksilölliset matkat, jne.) on maksettava matkan hinnan 45%, mutta joka tapauksessa asiakkaan tilaaman lipun (lippujen) hinnan.

Mikäli sopimussakko on kohtuuton, sen kohtalaisuudesta voi oikeus päättää.

7.2. Järjestäjän perääntyminen ennen matkan aloittamista

a) Järjestäjä vapautuu sopimuksen suorittamiselta, jos osanottajien lukumäärä ei saavuta etukäteen määritettyä osanottajien lukumäärän minimiä, ja asiakasta informoidaan matkan kuvauksessa määritetyn mukaisesti tai seuraavien määräaikojen sisällä:

 • ainakin 20 päivää ennen matkan aloittamista yli 6 päivää kestävien matkojen tapauksissa,
 • ainakin 7 päivää ennen matkan aloittamista 2-6 päivää kestävien matkojen tapauksissa
 • ainakin 48 tuntia ennen matkan aloittamista yksipäiväisten matkojen tapauksissa.

Mikäli järjestäjä on enemmän, kuin lievästä huolettomuudesta johtuvaan virheeseen syyllinen siinä, ettei osanottajien minimilukumäärä toteudu, asiakas voi vaatia vahingonkorvausta, joka voi olla enintään sopimussakon summainen.

Tämän summan ylittävä vahingonkorvaus ei ole suljettu pois.

b) Peruuttaminen on vis maior, eli epätavallinen ja  tapahtuu etukäteen ei nähtävien tapahtumien seurauksena, joiden tapahtumiseen ei siihen vetoava voinut vaikutta ja joiden seurauksia ei missään tapauksessa olisi voitu väistää. Tänne ei kuulu uudelleen varaus, mutta tähän kuuluvat valtiolliset asetukset, lakot, sodat tai sodan kanssa samantyyppiset tilat, epidemiat, lunnonkatastrofit, jne.

Tilaisuuden peruminen on vis maior tapahtuma.

c) Sekä a) että b) tapauksissa asiakas saa maksetun summansa takaisin. Hänellä on oikeus 7.1.b pisteen 1. kappaleen mukaisesti valintaan.

7.3. Järjestäjän perääntyminen matkan aloittamisen jälkeen

Järjestäjä vapautuu sopimuksen suorittamisesta silloin, jos asiakas häiritsee, varoituksesta huolimatta, jatkuvasti ryhmämatkan aikana muita matkustajia törkeällä käytöksellään.

Tässä tapauksessa matkustaja on velvollinen – mikäli häntä voidaan syyttää tästä – maksamaan järjestäjälle vahingonkorvausta.

8. Sopimuksen muuttaminen
8.1. Hinnan muutokset

Järjestäjä pidättää oikeutensa varauksessa kiinnitetyn hinnan nostamiselle sellaisten tekijöiden sattuessa, jotka ovat järjestäjän aikomuksista riippumattomia, mikäli matka tapahtuu yli kaksi kuukautta sopimuksen tekemisen jälkeen. Tällaiset tekijät ovat yksinomaan kuljetuskustannusten – esimerkiksi polttoainekustannusten – muutokset, veron, välilaskun maksun muutokset, maahan – ja uloskulkevan merenkulun veromuutokset satamissa tai vastaavan veron muutokset lentokentillä, sekä kurssinmuutokset.

Näistä syistä tapahtuvat hinnanlaskut lankeavat myöskin edelleen asiakkaalle.

Kaksikuukautisen määräajan sisällä voidaan nostaa hintoja ainoastaan siinä tapauksessa, jos sen syistä on varauksen aikana tehty sopimus ja siitä on merkintä varaustodisteessa.

20. päivää ennen matkan aloittamista ei enää saa hintoja muuttaa.

Hinnanmuutokset ovat sallittuja ainoastaan silloin, jos sovittujen ehtojen toteutumisen lisäksi uuden hinnan laskun tarkka tulos on myöskin ennakkoarvioitu.

Asiakasta on tiedotettava hinnanmuutoksista ja sen asiahaaroista välittömästi.

Yli 10%:n hinnanmuutosten tapauksissa on asiakkaan perääntyminen sopimuksesta joka tapauksessa mahdollinen (katso 7.1.a pistettä).

8.2. Palvelun muuttaminen matkan aloittamisen jälkeen

Niiden muutosten tapauksessa, jotka ovat järjestäjän vastuulla, ovat ne säädökset voimassa, jotka joutuivat jaksossa 5. neuvotelleeksi (lain aseman puutteellisen suorittamisen tapauksessa).

Jos sattuu matkan aloittamisen jälkeen, että sopimuksessa sovittujen palvelujen olennaista osaa ei voida toteuttaa, on järjestäjän velvollisuus ilman erillistä maksua panna toimeen toimenpiteitä sen vuoksi, että matkaa voitaisiin jatkaa. Mikäli tämänlaisia toimenpiteitä ei voida panna toimeen tai matkustaja ei aiheellisesti hyväksy näitä toimenpiteitä, on järjestäjän ilman erillistä maksua varmistettava samanarvoinen mahdollisuus, jolla asiakas pääsee sopimuksessa sovittuun määränpäähän tai muuhun, asiakkaan valitsemaan määränpäähän. Muuten on järjestäjän velvollisuus sopimuksen ei- tai puutteellisen toteuttamsien tapauksessa auttaa asiakasta mahdollisuuden mukaan vaikeuksien ylipääsemisessä.

9. Kolmannen osapuolen tiedottaminen

Kolmannelle osapuolelle ei saa antaa tietoja edes kiireellisessä tapauksessa, paitsi, jos matkustaja on nimenomaan suostunut siihen. Kiireellisten viestien luovuttamisesta koituvat kustannukset ovat matkustajan omat. On siis suositeltavaa, että matkustajat antavat matkan päämäärän tarkat tavoitettavuudet omaisilleen.

10. Muuta

B pisteen kohdalla mainittu 7.1. c-kohta, aikaisemmin b (perääntyminen), 7.1. d, aikaisemmin c (No-show) sekä 8.1. (hinnanmuutokset) liiton ei pakollisen tyyppiset suositukset 1 Kt 718/91-3  numeron alla ja näin ollen, voidaan löytää numeron 25 Kt 793/96-3 alla kartellirekisterissä.

C. MATKATOIMISTO, KUTEN LIPUNMYYNTILIIKKEENÄ

a) Varaus

Asiakas voi tilata www.hungaroinfo.com/formel1 ("www.sivun") sivun kautta kirjallisesti, suullisesti tai puhelimitse halutun määrän lippuja Grand Prix:iin tai muuhun tilaisuuteen. Asiakkaan tilaus on laillisessa mielessä tarjous. Matkatoimisto hyväksyy tarjouksen antaa palautetta tai lähettämällä liput 14 päivän sisällä.

b) Asiakkaan vaatimukset istuinpaikkoja koskien

Matkatoimiston palvelu rajoittuu nimenomaan sisäänpääsylippujen myyntiin valittavien kategorioiden sisällä. Asiakkaalla on oikeus valita kysessä olevan kategorian sisällä konkreettisen paikkavaatimuksensa. Matkatoimisto yrittää parhaansa mukaan tämän toteuttamiseksi, muttei ole velvollinen konkreettisen paikkavaatimuksensa tyydyttämisessä. 

c) Maksaminen

Maksu on pantava toimeen elektronisella palautteella kirjoitetun maksumääräajan sisällä. Mikäli summa ei saavu määritetyn määräajan sisällä matkatoimiston tilille, matkatoimistolla on oikeus ilman uuden määräajan määrittämistä perääntyä sopimuksesta ja myydä liput kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan on maksettava kaikki tähän liittyvät kustannukset. Mikäli matkatoimisto ei pystynyt myymään yrityksistään huolimatta, lainsäädännön mukaan se voi vaatia vahingonkorvausta.

Jo maksettujen lippujen vaihtaminen ei ole mahdollista.

Lit.:n mukaisesti varatut liput lähetetään ainostaan maksun jo ollessa tilillä.

d) Perääntyminen

KschG (Itävallan Kuluttajasuojalain) 5f Z 7 §:n mukaan lippujen ostamisesta perääntyminen ei ole mahdollista, koska tämänsuuntaiset vapaa-aikaiset palvelut eivät kuulu perääntymisoikeuden pätevyyteen.

e) Postitse lähetys

Maksetut liput lähetetään viimeistään kolme viikkoa ennen Suurpalkintoa, asiakkaan riskillä lähetyspartnerin tai lähetin avulla. Lähetys on varmistettu tavaran arvon mukaisesti tavanomaisen lähetysriskin vuoksi. Asiakas on yksimielinen lähetyspartnerin tai lähetin kanssa tapahtuvasta lähetyksestä.

D. YLEISTÄ

Jokaisessa, sopimuksen lakkauttamisen, syntymisen tai voimassaolon vuoksi kiistanalaisten asioiden tapauksessa matkatoimisto ja asiakkaan välillä on Wienin Keskustan Tuomioistuin toimivaltainen. Itävaltalaisen kuluttajasuojalain merkityksessä otettujen kuluttajien tapauksessa tämä sopimus on ainoastaan silloin voimassa, ellei heidän ilmoitettu eikä yleinen oleskelupaikkansa ole Itävallassa, eivätkä he ole työllistettyjä maassa.

Matkatoimiston ja asiakkaan välillä olevien kaikkien sopimusten tapauksessa on Itävallan laki sekä YK:n ostolaki merkittävä. Asiakkaan toimipaikalla olevat mahdolliset voimassaolevat, pakottavat kuluttajasuojalait ovat tästä riippumattomat.

Matkatoimisto hyväksyy Internet-oikeusasiamiehen (www.ombudsmann.at), kuten tuomioistuimen järjestäjälaitoksen, ulkopuolella toimivan kiistanalaisten asioiden järjestäjämisessä.

Save / Print / Compare with ARB 1992

The original version (German) takes precedence over the English translation.

Takaisin sivun yläreunaan