Strona sprzedaży biletów na Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech
Deutsch Deutsch | English English | Suomi Suomi | Polski Polski | Magyar Magyar

 Warunki Podrozy

Zapisac / Wydrukować / Poruwnać z warunkami z roku 1992

Warunki podróży Hungarotickets GmbH ważne od 26. 08. 2008.

Wedlug § 8 (juz § 6, odpowiednio do BGBl. II Nr. 401/98) rozporzadzenia ciala doradczego polityki konsumenckiej przy ministrze zdrowia, sportu i ochrony konsumenta — odpowiednio do pierwszego akapitu § 73 prawa handlowego z r. 1994 — i ministra z r. 1994, wydanego w sprawach gospodarczych o prowadzeniu dzialalnosci przez biura podrózy.

Biuro podróży może być pośrednikiem podróży (część A) i/lub organizatorem podróży (część B). Podanie wszelkich cen i rozliczenie następuje w euro.

Pośrednik jest zainteresowany pobudzaniem zapotrzebowania na usługi innych (organizatorów, przedsiębiorstw przewozowych, hoteli itd.).

Organizator to taki przedsiębiorca, który albo oferuje więcej usług turystycznych w cenie pakietu (wycieczka pakietowa/organizacja podróży), albo poleca niektóre usługi turystyczne jako własne usługi i do tego zazwyczaj daje do dyspozycji własny prospekt itd.

Przedsiębiorca działający jako organizator podróży może być jednocześnie także pośrednikiem, jeżeli przekazuje nie swoje usługi (np. wycieczki fakultatywne na miejscu podróży), i wskaże na swoją funkcję pośrednika.

Następujące warunki zawierają taki tekst umowy, za pomocą którego zazwyczaj biura podróży zawiązują umowy ze swoimi klientami/pasażerami, jako pośrednik (część A) lub jako organizator (część B) (uwaga: odpowiednio do przepisów o ochronie konsumenta).
Część C reguluje ten przypadek, kiedy biuro podróży występuje wyłącznie jako sprzedawca biletów wstępu (bilety) i nie organizuje lub pośredniczy w wycieczkach pakietowych.

Miarodajne są specjalne warunki

 • transferowanych organizatorów podróży,
 • transferowanych przedsiębiorców przewozowych (np. kolej, autobus, samolot i statek) i
 • innych usług transferowanych.

A. Biuro podróży jako pośrednik

Następujące warunki stanowią podstawę umowy, którą zawiera klient z pośrednikiem.

1. Rezerwacja / Zawarcie umowy

Rezerwacja może się odbyć poprzez stronę  www.hungaroinfo.com/formel1 („strona”), na piśmie, słownie lub przez telefon.

Jest wskazane, aby biura podróży używały druku rezerwacji, który zawiera wszystkie ważne dane związane z zamówieniem klienta, oraz wzmiankę na temat opisu podróży stanowiącej przedmiot rezerwacji.

Pośrednik w odniesieniu do własnej usługi i do transferowanej przez siebie usługi organizatora musi wskazać, według § 6 przepisów biura podróży o prowadzeniu działalności, na Generalne warunki podróży i na różne od nich warunki podróży, które w danym przypadku musi przekazać jeszcze przed zawiązaniem umowy.

Jeżeli przekazane zostają usługi przedsiębiorców zagranicznych (biura, organizatorzy podróży), to może być właściwe także prawo zagraniczne.

Kto czyni rezerwację sam lub dla osoby trzeciej, występuje jako zleceniodawca i przy braku innych oświadczeń przejmuje wynikające ze zlecenia obowiązki w stosunku do biura podróży (płatności, rezygnacja itd.).

W trakcie rezerwacji biuro podróży może żądać opłaty manipulacyjnej i przedpłaty. Wypłata pozostałej części odbywa się w terminie płatności podanym na fakturze lub na odpowiednim zaświadczeniu.

Przedsiębiorstwa turystyczne, które przyjmują rezerwacje są zobowiązane przekazać podróżnemu w momencie zawiązania umowy lub bezpośrednio po tym zaświadczenie o umowie turystycznej (zaświadczenie podróżne).

2. Informacje i inne usługi
2.1. Informacje o przepisach zdrowotnych, oraz dotyczących paszportu, wizy, dewiz i cła

Przy podróży za granicę zazwyczaj potrzebny jest ważny paszport.

Biuro podróży powinno poinformować swego klienta o przekraczających to zagranicznych przepisach paszportowych, wizowych i zdrowotnych, a na jego prośbę o przepisach dewizowych i celnych, o ile są one dostępne w Austrii. W przeciwnym wypadku klient  odpowiada za dotrzymanie przepisów sam. Stosownie do możliwości biuro podróży za opłatą zdobędzie konieczną wizę.

W razie potrzeby biuro podróży udziela informacji o przepisach dotyczących obcokrajowców, ludzi bez obywatelstwa i posiadających podwójne obywatelstwo.

2.2. Informacje o usługach turystycznych

Biuro podróży zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą jest zobowiązane do poinformowania o usłudze organizatora podróży lub usługodawcy, którego usługi chce transferować, biorąc pod uwagę charakterystyczne właściwości każdorazowej umowy i właściwości kraju lub miejsca docelowego.

3. Sytuacja prawna i odpowiedzialność

Odpowiedzialność biura podróży dotyczy jak następuje:

 • staranne dobranie każdorazowego organizatora lub usługodawcy i staranna ocena zdobytych doświadczeń;
 • pozyskanie bez zastrzeżeń usług, wliczając w to odpowiednią informację klienta i przekazanie dokumentów podróżnych;
 • przekazywanie komunikatów, oświadczeń o zamiarach i płatności pomiędzy klientem i transferowanym przedsiębiorcą i na odwrót (jak np. zmiany usług lub cen, oświadczenia o rezygnacji, reklamacje).

Biuro podróży nie odpowiada za wykonanie transferowanych przez siebie lub pozyskanych usług.

Przedsiębiorca turystyczny za pomocą certyfikatu podróżnego podaje do wiadomości podróżnego nazwę firmy (nazwę produktu), adres organizatora podróży i w danym przypadku adres firmy ubezpieczeniowej, jeżeli te dane nie występują w prospektach, katalogach lub innych szczegółowych materiałach reklamowych. Jeżeli tego nie uczyni, to w stosunku do klienta odpowiada jako organizator lub usługodawca.

4. Niepełna realizacja

Jeżeli biuro podróży nie spełnia swych obowiązków wynikających z zależności umowy, to ma obowiązek zadośćuczynienia klienta, jeżeli nie potrafi udowodnić, że nie zaistniał przypadek premedytacji, ani szczególnej niedbałości.

W przypadku naruszenia umowy wynikającego z drobnego przewinienia biuro podróży ma obowiązek pokryć klientowi wynikające z naruszenia szkody do wysokości odpowiadającej prowizji od transferowanej transakcji.

B. Biuro podróży jako organizator

Następujące warunki stanowią podstawę umowy — dalej umowa turystyczna, — którą zawiera osoba rezerwująca bezpośrednio z organizatorem lub poprzez pośrednika. W przypadku bezpośredniego zawarcia umowy obowiązki pośrednika w sposób zrozumiały przechodzą na organizatora.

Organizator zasadniczo przyjmuje poniższe generalne warunki podróży, rozbieżności należy szczegółowo umieścić w materiałach reklamowych na podstawie 6 § publicznych przepisów działalności.

1. Rezerwacja / Zawarcie umowy

Umowa turystyczna pomiędzy rezerwującym i organizatorem dochodzi do skutku, jeżeli strony zgadzają się co do zasadniczych punktów umowy (cena, usługa i termin). Klient w ten sposób zdobywa prawa i obowiązki.

2. Zmiana osób biorących udział w podróży

Zmiana osoby biorącej udział w podróży jest możliwa tylko wtedy, jeżeli nowy uczestnik odpowiada wszystkim wymogom uczestnictwa. Możliwe są dwa sposoby.

2.1. Scedowanie roszczeń do usługi turystycznej

Obowiązki rezerwującego zawarte w umowie turystycznej pozostają ważne, jeżeli wszystkie lub niektóre z tych roszczeń sceduje on na stronę trzecią. W tym przypadku rezerwujący pokrywa wynikające z tego dodatkowe koszty.

2.2. Scedowanie podróży

Jeżeli istnieją przeszkody w rozpoczęciu przez klienta podróży, to może on scedować swój stosunek umowy na inną osobę. Scedowanie należy oznajmić bezpośrednio organizatorowi lub poprzez pośrednika, w ciągu określonego czasu, przed rozpoczęciem podróży. Stosowny termin może być z góry określony przez organizatora podróży. Cedujący i uprzywilejowany razem odpowiadają za nieuregulowaną fakturę i w danym przypadku za dodatkowe koszty wynikające ze scedowania.

3. Treść umowy, informacje i inne usługi

Poza obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi także pośrednika (informacje o paszporcie, wizie, dewizach, przepisach celnych i zdrowotnych) organizator musi odpowiednio informować o świadczonych przez siebie usługach. Opis usług na stronie www.hungaroinfo.com/formel1 stanowi przedmiot umowy turystycznej, za wyjątkiem tego, kiedy w trakcie rezerwacji zostanie zawarte odmienne porozumienie. Zalecane jest zawierać takie porozumienia w formie pisemnej.

4. Podróże szczególnie ryzykowne

Przy szczególnie ryzykownych podróżach (np. podróże o charakterze odkrywczym) organizator nie odpowiada za wydarzenia wynikające z ryzyka, jeżeli wykracza to poza jego pole odpowiedzialności.

Obowiązkiem organizatora podróży jest staranne przygotowanie podróży i staranne dobranie osób i przedsiębiorców, którym zleca wykonanie niektórych usług turystycznych.

5. Stanowisko prawne w przypadku niepełnej realizacji
5.1. Gwarancja

W przypadku braku lub niepełnej realizacji klient ma prawo do roszczeń gwarancyjnych.

Klient zgadza się z tym, że organizator w trakcie powstania roszczeń dotyczących zmian lub zmniejszenia ceny w pewnym okresie czasu świadczył będzie usługi bez zarzutu lub naprawi niepełną usługę.

Usługodawca albo usunie brak, albo świadczył będzie usługę zgodną z pierwotną lub o większej wartości, za zgodą klienta.

5.2. Odszkodowanie

Jeżeli z winy organizatora lub jego wspólników następuje zaniedbanie zobowiązań zawartych w umowie, to obowiązkiem organizatora jest udzielenie odszkodowania klientowi.

Organizator podróży tylko wtedy odpowiada za osoby nie będące jego pracownikami — za wyjątkiem szkody osobistej, — jeżeli nie potrafi udowodnić, że że nie zaistniał przypadek premedytacji, ani szczególnej niedbałości.

Poza przypadkiem premedytacji i szczególnej niedbałości organizator podróży nie odpowiada za przedmioty, których nie ma w zwyczaju zabierać w podróż, za wyjątkiem jeśli przejął je znając okoliczności.

Dlatego nie poleca się, aby klient miał przy sobie szczególnie cenne przedmioty. Jest wskazane przekazać te przedmioty na przechowanie zgodnie z przepisami.

5.3. Informowanie o brakach

Obowiązkiem klienta jest, aby niezwłocznie poinformował przedstawiciela organizatora podróży o każdym braku w realizacji umowy, którego doświadczył w trakcie podróży. Warunkiem tego jest, aby klient wiedział o takim przedstawicielu i aby mógł się z nim spotkać natychmiast, bez specjalnego wysiłku. Zaniedbanie przekazania takiej informacji nie narusza opisanych w punkcie 5.1. roszczeń gwarancyjnych klienta, ale może zmniejszyć jego roszczenia do odszkodowania. W porę należy poinformować klienta także o tym, że zaniedbanie przekazania informacji nie narusza jego roszczeń gwarancyjnych, ale może zmniejszyć jego roszczenia do odszkodowania.

W danym przypadku przy braku miejscowego przedstawiciela należy powiadomić o braku aktualnego usługodawcę (np. hotel, towarzystwo lotnicze), lub bezpośrednio organizatora podróży, i prosić o usunięcie tego braku.

5.4. Specjalna regulacja prawna odpowiedzialności

Odpowiedzialność organizatora podróży lotniczych reguluje między innymi Porozumienie Warszawskie, Porozumienie Montrealskie i ich porozumienia uzupełniające; w przypadku podróży kolejowych i autobusowych miarodajną jest odpowiedzialność kolei i pojazdów.

6. Realizacja powstałych roszczeń

Realizację powstałych roszczeń należy ułatwić, klientowi zaleca się zdobyć pisemne zaświadczenie o braku lub częściowej realizacji usług, a także zbierać faktury, dowody i świadków.

Roszczenia gwarancyjne można realizować w ciągu dwóch lat.

Roszczenia do odszkodowania tracą ważność po upływie trzech lat.

W interesie podróżnego jest realizacja roszczeń natychmiast po powrocie z podróży bezpośrednio u organizatora lub poprzez pośredniczące biuro podróży, gdyż wraz z upływem czasu mogą się pojawić problemy z udowodnieniem.

7. Ostąpienie od umowy
7.1. Wycofanie się klienta przed rozpoczęciem podróży
a) Wycofanie się bez kosztów stornowania (kary)

Poza określonymi w ustawie przypadkami wycofania się klient w następujących przypadkach ma prawo do wycofania się przed rozpoczęciem świadczenia usługi bez możliwości, aby usługodawca wystąpił w stosunku do niego z roszczeniami:

Jeżeli zasadnicze części umowy — należy do nich także cena — ulegną znacznej zmianie.

Udaremnienie charakteru lub celu imprezy turystycznej, a także podniesienie o więcej niż 10% określonej w ustępie 8.1. ceny podróży w każdym przypadku klasyfikuje się jako zmiana umowy.

Obowiązkiem organizatora jest bezpośrednio lub poprzez pośredniczące biuro podróży niezwłocznie powiadomić klienta o zmianie umowy i zaoferować przyjęcie zmiany lub odstąpienie od umowy, a także powiadomić klienta, że musi dokonać niezwłocznego wyboru.

Jeśli zdarzenie zmuszające klienta do wycofania się spowodowane jest wielką niedbałością lub umyślnym czynem organizatora, organizator jest zobowiązany do odszkodowania klienta.

b) Żądanie usługi zastępczej

Jeżeli klient nie skorzysta z wymienionej w punkcie a) możliwości wycofania się i organizator podróży odwoła podróż bez winy klienta, to zamiast realizacji umowy może on żądać innej podróży o równej wartości, jeżeli organizator podróży jest zdolny do realizacji tego.

Obok domagania się prawa wyboru, klient również ma prawo domagać się odszkodowania w przypadku wielkiej niedbałości albo umyślnego nie wywiązania się z umowy, poza wyjątkiem wyszczególnionych przypadków w punkcie 7.2.

c) Wycofanie się z kosztami stornowania (kary)

Koszty stornowania są proporcjonalne do ceny podróży, a ich wysokość określa moment wycofania się, oraz rodzaj podróży. Pod pojęciem cena podróży należy rozumieć pełną cenę usługi określoną w umowie.

Klient ma prawo odstąpić od umowy za zapłatą kosztów stornowania we wszystkich przypadkach poza wymienionymi w punkcie a). W przypadku nieproporcjonalności kosztów stornowania sąd może postanowić o ich zmniejszeniu.

W zależności od rodzaju podróży następujące koszty stornowania mogą być naliczone na jedną osobę:

1. Osobne kursy (charter), grupowe IT (grupowe podróże pakietowe kursami wg rozkładu jazdy), podróże autokarowe (podróże wielodniowe)

 • na 30 lub więcej dni przed rozpoczęciem podróży 10% kosztów podróży
 • na 29-20 dni przed rozpoczęciem podróży 25% kosztów podróży
 • na 19-10 dni przed rozpoczęciem podróży 50% kosztów podróży
 • na 9-4 dni przed rozpoczęciem podróży 65% kosztów podróży
 • na 3 dni (72 godziny) przed rozpoczęciem podróży 85% kosztów podróży.

Poza tym klient w każdym przypadku musi uregulować koszt zamówionych przez siebie biletów wstępu.

2. Pojedyncze IT (pojedyncze podróże pakietowe kursami wg rozkładu jazdy), podróże koleją (za wyjątkiem pociągów specjalnych)

 • na 30 lub więcej dni przed rozpoczęciem podróży 10% kosztów podróży
 • na 29-20 dni przed rozpoczęciem podróży 15% kosztów podróży
 • na 19-10 dni przed rozpoczęciem podróży 20% kosztów podróży
 • na 9-4 dni przed rozpoczęciem podróży 30% kosztów podróży
 • na 3 dni (72 godziny) przed rozpoczęciem podróży 45% kosztów podróży.

Poza tym klient w każdym przypadku musi uregulować koszt zamówionych przez siebie biletów wstępu.

Specjalne warunki obowiązują w przypadku hoteli o specjalnych taryfach, podróży statkiem, jednodniowych podróży autobusowych, pociągów specjalnych i kursów lotniczych według rozkładu jazdy. Należy je umieścić w szczegółowym programie.

Oświadczenie o rezygnacji

W trakcie odstąpienia od umowy należy wziąć pod uwagę co następuje:

Klient (zleceniodawca) kiedykolwiek może powiadomić biuro podróży, w którym zarezerwował podróż, że odstąpi od umowy. W przypadku stornowania zaleca się uczynić to przy pomocy

 • listu poleconego,
 • lub osobiście z jednoczesnym oświadczeniem na piśmie.
d) No-show

O no-show mówimy wówczas, gdy klient nie stawia się do podróży, gdyż nie ma ochoty wziąć w niej udziału, lub niedopilnuje odjazdu z powodu własnej bezmyślności, lub zaistnienia wypadku losowego. Jeżeli okaże się, że klient nie chce skorzystać także z pozostałych usług danej podróży, to musi zapłacić przy podróżach zgodnie z punktem c1.) (specjalne kursy itd.) 85% kosztów podróży, a  przy podróżach zgodnie z punktem c2.) (specjalne kursy itd.) 45% kosztów podróży, ale w każdym przypadku przynajmniej cenę zamówionego(-ych) przez siebie biletu(-ów).

W przypadku nieproporcjonalności kosztów stornowania sąd może postanowić o ich zmniejszeniu.

7.2. Wycofanie się organizatora przed rozpoczęciem podróży

a) Organizator jest zwolniony z realizacji umowy, kiedy ilość uczestników nie osiąga określonej wstępnie minimalnej ilości uczestników i powiadomił klienta o stornowaniu w terminie określonym w opisie podróży lub w jednym z następujących terminów:

 • przynajmniej 20 dni przed rozpoczęciem podróży w przypadku podróży dłuższych niż 6 dni,
 • przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem podróży w przypadku podróży o długości 2-6 dni,
 • przynajmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży w przypadku podróży jednodniowych.

Jeżeli organizatora obarcza odpowiedzialność za winę przekaraczającą niewielką bezmyślność, na skutek której nie udaje się osiągnąć minimalnej ilości uczestników, to klient może domagać się odszkodowania, które odpowiada co najwyżej wielkości kwoty stornowania.

Odszkodowanie przekaraczające tą kwotę nie jest wykluczone.

b) Stornowanie vis maior ma miejsce w następstwie niecodziennych i nieprzewidywalnych wydarzeń, na których wystąpienie nie ma wpływu osoba powołująca się na nie i skutków których w żaden sposób nie dało się uniknąć. Nie należy do tego zmiana rezerwacji, należą natomiast rozporządzenia państwowe, strajki, wojna, lub stany zbliżone do wojny, epidemie, katastrofy naturalne itd.

Odwołanie imprezy jest wydarzeniem vis maior.

c) W przypadkach a) i b) klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty. Ma prawo do wyboru zgodnie z punktem 7.1.b. ustęp 1.

7.3. Wycofanie się organizatora po rozpoczęciu podróży

Organizator jest zwolniony z realizacji umowy, jeżeli w trakcie podróży grupowej klient pomimo upomnienia nieustannie przeszkadza podróżnym grubiańskim zachowaniem.

W tym przypadku podróżny jest zobowiązany — jeżeli można mu zarzucić wykroczenie — do pokrycia szkody organizatora.

8. Zmiany umowy
8.1. Zmiany cen

Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny zawartej w umowie w razie zaistnienia takich czynników, które są niezależne od zamiaru organizatora, jeżeli podróż ma miejsce później niż w dwa miesiące po zawarciu umowy. Takimi czynnikami są wyłącznie zmiany kosztów przewozu — np. koszty paliwa —, zmiany opłat skarbowych, zmiana opłaty za lądowanie, zmiana opłaty za wpłynięcie i wypłynięcie z portu, albo zmiana odpowiedniej opłaty na lotniskach, oraz zmiany kursów.

Zmniejszenia cen spowodowane tymi przyczynami także należy scedować na podróżnego.

W trakcie dwóch miesięcy tylko wtedy można podnieść ceny, jeżeli co do przyczyn tego zostało zawarte porozumienie i to pojawi się na dokumencie rezerwacji.

Od 20-go dnia przed rozpoczęciem podróży cen nie można zmienić.

Zmiana ceny jest dopuszczalna tylko wtedy, kiedy poza realizacją umówionych warunków jest preliminowane także i dokładne podanie wyliczenia nowej ceny.

O zmianac cen i ich okolicznościach bezzwłocznie należy powiadomić klienta.

W przypadku zmiany cen przekaraczającej 10% klient w każdym wypadku może odstąpić od umowy (patrz punkt 7.1.a.).

8.2. Zmiana usługi po rozpoczęciu podróży

- W przypadku tych zmian, za które odpowiada organizator, ważne są przepisy omówione w części 5 (stanowisko prawne w przypadku niepełnej realizacji).

- Jeżeli po rozpoczęciu podróży tak się złoży, że znaczna część zawartych w umowie usług nie zostanie lub nie może zostać zrealizowana, to organizator ma obowiązek bez specjalnych opłat przedsięwziąć kroki w celu tego, aby podróż mogła być kontynuowana. Jeżeli takich kroków nie można przedsięwziąć lub podróżny w sposób podstawny ich nie przyjmuje, to organizator musi zapewnić możliwości o takiej samej wartości, dzięki którym podróżny dotrze do umówionego celu podróży, lub do innego, zaakceptowanego przez siebie celu. Poza tym organizator ma obowiązek w przypadku braku lub częściowej realizacji umowy udzielać pomocy według możliwości w interesie pokonania trudności.

9. Informacje dla osób trzecich

Osobom trzecim nawet w pilnych przypadkach nie mogą być wydawane informacje o nazwiskach uczestników podróży i miejscu pobytu podróżnych, za wyjątkiem kiedy podróżny wyraźnie zgodzi się na to. Powstałe przy przekazywaniu pilnych wiadomości koszty obciążają podróżnego. Jest więc wskazane, aby podróżni przekazali swoim bliskim dokładny kontakt w celu podróży.

10. Inne

Wymieniony w punkcie B punkt 7.1. litera c, i przedtem litera b (wycofanie się), punkt 7.1. litera d, przedtem litera c (No-show) oraz punkt 8.1. (zmiany cen) są nieobowiązkowymi zaleceniami związku pod numerem 1 Kt 718/91-3 i jako takie znajdują się w rejestrze kartelowym pod numerem 25 Kt 793/96-3.

C. Biuro podróży jako agencja sprzedaży biletów

a) Rezerwacja

Klient poprzez stronę www.hungaroinfo.com/formel1 („strona”), na piśmie, słownie lub przez telefon może zamówić żądaną ilość biletów na Grand Prix lub inne imprezy. Zamówienie klienta jest z punktu widzenia prawa ofertą. Biuro podróży przyjmuje ofertę poprzez wyłanie w ciągu 14 dni potwierdzenia lub biletów.

b) Wymagania klienta co do miejsca siedzącego

Usługa biura podróży ogranicza się wyraźnie do sprzedaży jednego biletu w ramach kategorii do wyboru. Klient ma prawo, aby w ramach danej kategorii określił swoje konkretne wymagania co do miejsca. Biuro podróży stara się je spełnić, ale nie ma obowiązku zaspokoić konkretnego wymagania co do miejsca.

c) Płatność

Płatności należy dokonać w terminie uwidocznionym na elektronicznym potwierdzeniu. Jeżeli kwota nie dotrze w określonym terminie na konto biura podróży, to biuro podróży ma prawo bez podawania nowego terminu odstąpić od umowy i sprzedać bilety osobie trzeciej. Wszystkie związane z tym koszty ponosić musi klient. Jeżeli biuru podróży pomimo wysiłków nie uda się sprzedać biletów, to zgodnie z ustawową regulacją należy się jej odszkodowanie.

Zamiana już zapłaconych biletów nie jest możliwa.

Bilety zarezerwowane zgodnie z literą a zostają wysłane dopiero po przybyciu płatności.

d) Rezygnacja

Zgodnie z § 5f Z 7 KschG (Austriacka Ustawa o Ochronie Konsumenta) rezygnacja z zakupu biletów nie jest możliwa, albowiem tego typu usługi dotyczące czasu wolnego nie leżą we właściwości prawa rezygnacyjnego.

e) Wysyłka drogą pocztową

Zapłacone bilety zostają wysłane na ryzyko klienta przez partnera spedycyjnego, lub posłańca najpóźniej na trzy tygodnie przed Grand Prix. Wysyłka jest ubezpieczona do wartości towaru na wypadek zwyczajowego ryzyka przewozu. Klient zgadza się z przesyłką przy udziale partnera spedycyjnego, lub posłańca.

D. Generalnie

W przypadku każdej sprawy spornej pomiędzy biurem podróży a klientem związanej z rozwiązaniem, powstaniem lub ważnością umowy instancją właściwą jest Wiedeński Sąd Śródmiejski. W przypadku konsumentów w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumenta porozumienie to jest ważne, jeżeli ani zerejestrowane miejsce zamieszkania, ani zasadniczne miejsce pobytu nie znajduje się na terenie Austrii, a także nie są zatrudnieni w kraju.

W przypadku każdej umowy pomiędzy biurem podróży i klientem miarodajne są prawo austriackie i prawo kupna ONZ. Ważne w siedzibie klienta ewentualnie wymuszające przepisy ochony konsumenta są od tego niezależne.

Biuro podróży uznaje Ombudsmanna Internetowego (www.ombudsmann.at), jako instytucję porządkującą sprawy sporne poza sądownictwem.

Zapisac / Wydrukować / Poruwnać z warunkami z roku 1992

Oryginalna wersja (Niemiecka) ma pierszeństwo przed tumaczeniem na jezyk Polski.

Z powrotem na poczštek strony